Reklamační řád

  1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
  2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
  3. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen vytknout vadu a uplatnit tak případnou reklamaci bez zbytečného odkladu u pořadatele služby, tj. u průvodce či delegáta, pokud ho CK v místě má, nebo jiného odpovědného pracovníka tak, aby závadný stav mohl být neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.
  4. Zákazník se zavazuje sepsat s osobou zastupujícím CK reklamační protokol. V protokolu bude uvedeno, kdy zákazník podal reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Protokol musí být datován, pokud jsou zákazníkem předávány důkazy, poznamenají se do protokolu. Protokol podepíše sepisující osoba za CK a zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. CK je povinna zákazníkovi vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o způsobu nápravy reklamované vady služby včetně doby jejího trvání a v případě, že je reklamace zamítnuta, toto zamítnutí rovněž písemně odůvodnit.
  5. CK povinna reklamaci přijmout v kterékoli provozovně nebo v sídle, a byla-li smlouva o zájezdu uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má zákazník právo uplatnit reklamaci u něho.
  6. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
  7. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
  8. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.
  9. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek uplatnit u CK nebo zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.