Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní vztahy mezi společností VIOLA travel s.r.o., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00

Praha 1, IČ:27926940, a jejími zákazníky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) cestovní kanceláře Viola travel s.r.o. (dále jen „CK“), jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je CK.
 2. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy. CK pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář zájezdu.
 3. Všeobecné obchodní podmínky CK upravují, v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou a zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z platně uzavřené smlouvy.

I. Účastníci smluvního vztahu

 1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
  1. pořadatel – VIOLA travel s.r.o., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 27926940, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 127023, a
  2. zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba.

II. Předmět a vznik smluvního vztahu

 1. Předmětem smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CK a zákazníkem jsou zájezdy ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné smlouvy o zájezdu, jejíž obsah je rozdělen do několika dokumentů: (i) formulářová smlouva o zájezdu, (ii) další specifikace zájezdu potvrzená oběma stranami prostřednictvím emailu, (iii) tyto VOP a (iv) popis zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jeho online verzí. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové smlouvy o zájezdu má přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
 3. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu. Smlouva o zájezdu je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za uzavření smlouvy o zájezdu se považuje
  1. originální podpis zákazníka a CK na předložené formulářové smlouvě o zájezdu ve lhůtě určené CK,
  2. potvrzení přijetí oskenované a zákazníkem podepsané formulářové smlouvy o zájezdu ve lhůtě určené CK.
 4. Smlouva o zájezdu je účinná zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK. Pokud zákazník neposkytne zálohu ve stanovené době, CK nemá vůči zákazníkovi žádné povinnosti.
 5. Svým podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že
  1. seznámil sebe i ostatní cestující s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, katalogem a ceníkem, že je převzal a že s těmito všichni zákazníci bezvýhradně souhlasí,
  2. mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
  3. mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
  4. mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
  5. mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
  6. mu byl předán kontakt na místního zástupce CK,
  7. je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
 6. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.
 7. Podpisem smlouvy o zájezdu se CK zavazuje, že při splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy dle odst. 4 tohoto článku zabezpečí zákazníkovi zájezd, resp. objednané služby ve sjednané kvalitě a rozsahu.
 8. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 9. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce. 
 10. Katalogy zájezdů a pobytů jsou vydávány s časovým předstihem. Proto si CK vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit údaje uvedené v katalogu. V takovém případě, liší-li se údaje ve smlouvě a v katalogu, je závazný pouze údaj ve smlouvě.
 11. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvy o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při uzavření smlouvy o zájezdu.

III. Cena zájezdu

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena dle smlouvy. Případné slevy, vyhlášené pořadatelem po datu uzavření smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
 2. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena ve formulářové smlouvě o zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v části: „V ceně zahrnuto“.

IV. Platební podmínky

 1. Pokud není ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, je zákazník povinen uhradit 30% z celkové ceny zájezdu do tří dnů od uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je zákazník povinen doplatit v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu, nejpozději však 30 dní před zahájením zájezdu. Pokud dojde k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen zaplatit pořadateli 100% celkové ceny v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu.
 2. Platby se uskutečňují buď bezhotovostně (poukázáním na účet pořadatele) nebo v hotovosti v místě uzavření smlouvy.
 3. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK, resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.

V. Povinnosti zákazníka

 1. K základním povinnostem zákazníka patří:
  1. poskytnout CK potřebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, např. dodat včas dokumenty potřebné pro zajištění víz,
  2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
  3. nahlásit účast cizích státních příslušníků,
  4. zaplatit cenu zájezdu,
  5. v případě odstoupení od smlouvy dle č. l. IX. zaplatit odstupné,
  6. bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám těchto VOP a obsahu sjednaných služeb,
  7. převzít od  CK doklady potřebné k čerpání poskytovaných služeb,
  8. dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo nástupu) se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů,
  9. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu, cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelstev jednotlivých zemí, kam cestují včetně zemí tranzitu, a potřebná víza si obstarat, v některých případech může být CK s vyřízením nápomocna,
  10. splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodní zdravotnické předpisy,
  11. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu,
  12. uhradit vniklou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné podle uzavřené smlouvy.

VI. Postoupení zájezdu

 1. v případech, že zákazník využije své právo na postoupení smlouvy o zájezdu dle odst. 1 písm. i) tohoto článku, je povinen oznámení doručit CK a k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, a to že:
  1. souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu, a
  2. splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu, pokud jsou tyto podmínky definovány ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením alespoň sedm dní před zahájením zájezdu.
 2. CK upozorňuje, že v případě, že součástí smlouvy o zájezdu je též zajištění víz, v případě postoupení je postupník povinen opatřit si vízum sám.

VII. Změna smlouvy a její důsledky

 1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy o zájezdu.
 2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy o zájezdu ve lhůtě pěti dnů, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení je pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.
 3. Jestliže se v situaci podle VII.2. v důsledku změny závazku ze smlouvy o zájezdu sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.
 4. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů a ve lhůtě podle čl. VII.2., má právo na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, aniž by byl povinen platit odstupné.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.
 2. CK může zájezd zrušit:
  1. pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Není-li výslovně ujednáno jinak, je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků uvedeném v katalogu nebo na webových stránkách CK; oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny;
  2. jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
 3. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.
 4. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu IX níže.
 5. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služeb cestovního ruchu zahrnutých v zájezdu; b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků; e) CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

IX. Odstupné

 1. Výše odstupného je stanovena vždy skutečně vzniklými náklady (např. storno poplatky za již vystavené letenky) nebo podílem určeným v procentech z celkové ceny zájezdu podle uzavřené smlouvy nebo pevnou částkou připadající na osobu, podle druhu zájezdu a podle lhůty, ve které k odstoupení došlo. Za osobu se považuje zákazník i spolucestující, včetně dětí. Odstupné se sjednává takto:
  1. 500,- Kč za každou osobu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu do 60. dne před začátkem zájezdu,
  2. ve výši 20% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59. dne do 30. dne před jeho zahájením.
  3. ve výši 50% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 29. dne do 21. dne před jeho zahájením,
  4. ve výši 70% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 20. dne do 15. dne před jeho zahájením,
  5. ve výši 80% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 14. dne do 7. dne před jeho zahájením,
  6. ve výši 90% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 6. dne do 4. dne před jeho zahájením,
  7. ve výši 100% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 3. dne před jeho zahájením do prvního dne zájezdu.
 2. Pokud náklady, které CK vzniknou v důsledku zrušení účasti ve smyslu odst. 1 tohoto článku, převýší odstupné, je zákazník povinen uhradit rozdíl mezi těmito skutečnými náklady a odstupným (aby byly náklady CK uhrazeny v plné výši). CK má právo jednostranně započíst odstupné proti zákazníkem poskytnuté záloze či ceně nebo jejich části.
 3. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den stanovený jako den zahájení zájezdu.
 4. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplní některou ze svých povinností, která je nutná pro absolvování zájezdu, hradí 100% ceny, tj. prodejní ceny včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb v plné výši, bez uplatnění jakékoliv ze slevy z ceny.
 5. Skutečně vzniklými náklady se rozumí náklady, které CK vynaložila pro zajištění zákazníkem požadovaného zájezdu a souvisejících plnění, a vzniklé v souvislosti s tím, jakož i provozní náklady pořadatele a jím smluvně sjednané, objednané nebo právním předpisem stanovené ceny, odměny a náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům zboží a služeb.
 6. CK upozorňuje, že již vystavené letenky mohou podléhat storno poplatku až do výše 100% jejich ceny.
 7. Na žádost zákazníka CK výši odstupného zdůvodní.

X.   Reklamace a reklamační řád

 1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
 2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
 3. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen vytknout vadu a uplatnit tak případnou reklamaci bez zbytečného odkladu u pořadatele služby, tj. u průvodce či delegáta, pokud ho CK v místě má, nebo jiného odpovědného pracovníka tak, aby závadný stav mohl být neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.
 4. Zákazník se zavazuje sepsat s osobou zastupujícím CK reklamační protokol. V protokolu bude uvedeno, kdy zákazník podal reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Protokol musí být datován, pokud jsou zákazníkem předávány důkazy, poznamenají se do protokolu. Protokol podepíše sepisující osoba za CK a zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. CK je povinna zákazníkovi vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o způsobu nápravy reklamované vady služby včetně doby jejího trvání a v případě, že je reklamace zamítnuta, toto zamítnutí rovněž písemně odůvodnit.
 5. CK povinna reklamaci přijmout v kterékoli provozovně nebo v sídle, a byla-li smlouva o zájezdu uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má zákazník právo uplatnit reklamaci u něho.
 6. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
 7. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
 8. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.
 9. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek uplatnit u CK nebo zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.

XI. Pojištění

 1. Není-li uvedeno jinak, nezahrnují ceny standardních zahraničních zájezdů pojištění pro cestu a pobyt ani jiné pojištění. Povinné pojištění pořadatele proti úpadku tím není dotčeno.
 2. Podrobné informace o podmínkách a rozsahu pojištění pro cesty a pobyt, které pořadatel zákazníkovi může zprostředkovat, budou poskytnuty v provozovnách CK nebo u jeho obchodních zástupců.
 3. Pořadatel je pro případ úpadku pojištěn u pojišťovny Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha 1, e-mail: info@slavia-pojistovna.cz, tel.: 255 790 111.

XII. Zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu

 1. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není povinna zákazníkovi předat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdu a spojených cestovních služeb.
 2. CK není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smluv po poskytnutí jednotlivých služeb cestovního ruchu, a proto jí ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CK neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CK není povinna přijímat reklamace týkající se vad zprostředkovaných služeb cestovního ruchu. Odpovědnost CK se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká se jejich poskytnutí. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovávaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli, resp. jejich všeobecné obchodní podmínky.

XIII. Zpracovávání osobních údajů

 1. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.
 2. Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a pořadatelem, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které pořadatel shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka.
 3. V případě, že zákazník sdělí pořadateli informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy o zájezdu výslovně souhlasí s tím, že pořadatel bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. XIII.
 4. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a CK.
 5. Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům:
  1. poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  2. ochrana svých práv a právem chráněných zájmů, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  3. dodržení právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost pořadatele uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);
  4. zpracování osobních údajů na základě souhlasu zákazníka dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, bližší informace o konkrétní době zpracování lze nalézt na www.violatravel.cz/page/privacy-policy.
 7. Za účelem uvedeným v odst. 6(a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (hotely, průvodci, přepravní společnosti). Tito příjemci budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým pořadatel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupce. Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země, poskytne CK na vyžádání.
 8. Zákazník si je vědom té skutečnosti, že pořadatel může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 9. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, emailem, poštou si sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo emailem zaslaným na info@violatravel.cz. V tom případě nebude CK dále zákazníkovi zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 10. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.
 11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování. Zákazník může dále uplatnit právo na přenositelnost údajů, zákazník má rovněž právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Okruh všech práv zákazníka je umístěn na internetových stránkách pořadatele a je možné se s nimi seznámit na www.violatravel.cz/page/privacy-policy. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@violatravel.cz.
 12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na CK s žádostí o zjednání nápravy. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 13. Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené s poskytovatelem, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. CK má právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Pokud smírného řešení nebude dosaženo, budou spory s konečnou platností řešeny obecnými soudy v České republice.
 2. V případě sporu vzniklého se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení jsou uvedeny na www.coi.cz.
 3. Zákazník, který si zakoupil službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
 4. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnosti nabývají dnem 21.3.2018 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky předchozí.