Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,

pokud jste si zakoupil nebo plánujete zakoupit zájezd u společnosti VIOLA travel s.r.o., dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu www.violatravel.cz/?

Správcem osobních údajů je VIOLA travel s.r.o.

2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

VIOLA travel s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese

VIOLA travel s.r.o.

Krakovská 1695/21

Nové Město, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 777 319 977
E-mail:travel@violatravel.cz
ID datové schránky: i55apjh

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů VIOLA travel s.r.o.?

VIOLA travel s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá. 

4. Z jakého důvodu zpracovává VIOLA travel s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

VIOLA travel s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohla plnit svoje povinnosti z uzavřené smlouvy o zájezdu, příp. z toho důvodu, že ji to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Dále VIOLA travel s.r.o. zasílá zákazníkům obchodní sdělení. Toto zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud s tím zákazník souhlasil ve smlouvě o zájezdu, pořizuje a zveřejňuje VIOLA travel s.r.o. jeho fotografie ve svých propagačních materiálech.

Webové stránky VIOLA travel s.r.o. využívají ke svému fungování soubory cookies. Uživatelé si mohou v nastavení svého prohlížeče nastavit ukládání cookies do svého zařízení. Toto nastavení je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu.

5. Předává VIOLA travel s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, VIOLA travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků jiným subjektům.

Za účelem splnění smlouvy o zájezdu předává VIOLA travel s.r.o. údaje zákazníků:

 • leteckým dopravcům;
 • hotelům;
 • obchodním partnerům v cílových destinacích;
 • delegátům;
 • obchodním zástupcům.

Ze zákona předává VIOLA travel s.r.o. údaje zákazníků:

 • pojišťovně, u které je VIOLA travel s.r.o. pojištěna proti úpadku.

Na základě oprávněného zájmu předává VIOLA travel s.r.o. údaje zákazníků:

 • společnostem, které VIOLA travel s.r.o. poskytují služby v oblasti IT, např. poskytovateli emailových služeb.

Na základě souhlasu předává VIOLA travel s.r.o. údaje uživatelů webových stránek:

 • poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC a Seznam.cz, a.s., které je zpracovávají na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam (tzv. remarketing a retargeting).

6. Předává VIOLA travel s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ano, VIOLA travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.

VIOLA travel s.r.o. předává osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu do třetí země (hotely, letečtí dopravci, delegáti), pokud se v této zemi uskutečňuje alespoň část zájezdu. Předání je v tomto případě založeno na článku 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění smlouvy o zájezdu.

VIOLA travel s.r.o. předává osobní údaje prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU, zejm. do USA. Údaje jsou předávány na základě:

 • existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů
 • vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.

7. Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že VIOLA travel s.r.o. nezpracovává zákonné jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku k VIOLA travel s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči VIOLA travel s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od VIOLA travel s.r.o. kdykoliv požadovat, aby 

 • jim umožnil přístup k jejich osobním údajům
 • opravil jejich osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazal jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování.

9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou VIOLA travel s.r.o. požádat, aby jim sdělila, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou VIOLA travel s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou VIOLA travel s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

10. Mohu zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.

11. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.

12. Do kdy VIOLA travel s.r.o. poskytne odpověď?

VIOLA travel s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.

13. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech může VIOLA travel s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které VIOLA travel s.r.o. zpracovává).

14. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, zpravidla souhlas s pořízením fotografií, pak jej může kdykoli odvolat. Pokud si uživatelé webových stránek nepřejí povolit ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit v prohlížeči. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.